HAR DU BRUG FOR HJÆLP?
Voi swirl

Vælg Land

User Agreement

Denne “Aftale” beskriver de juridisk bindende betingelser og vilkår for Din brug af Ydelserne leveret af Voi Technology AB (“Voi”). Formålet med denne Aftale er at regulere Ydelserne leveret af Voi, som er at tilbyde elektriske løbehjul til folk, der er registreret i Voi-appen.

Voi kræver for Din brug af Ydelserne, at Du (“Du”) accepterer alle betingelser og vilkår i denne Aftale, som de gør sig gældende.

DEFINITIONER

  • “Aftale” betyder denne aftale.
  • “Privatlivspolitik” betyder den privatlivspolitik, som Voi stiller til rådighed på www.voiapp.io/legal/privacypolicy.txt.
  • “Løbehjul” betyder Vois elektriske løbehjul.
  • “Ydelser” betyder Løbehjulene, Websitet, Voi-appen og de relaterede ydelser, som beskrevet på Websitet og i Voi-appen, og som stilles til rådighed via Websitet eller Voi-appen sammen med andre relaterede udstyrsydelser, samt information, der stilles til rådighed af Voi.
  • “Brugsområde” betyder det område, som defineres og afgrænses i Voi-appen, hvor Løbehjul må betjenes og stilles til rådighed.
  • “Voi” betyder Voi Technology AB, virksomhedsregistreringsnummer 559160-2999, BOX 3147, Regeringsgatan 63, 103 62 Stockholm, Sweden.
  • “Voi-app” betyder Vois ejendomsretligt beskyttede software, som kan tilgås via en computer eller mobilenhed, og som Du kan anvende til at få tilgang til Løbehjulet.
  • “Website” betyder Voi-websitet www.voiscooters.com

1. GENERELT

1.1 Parter i Aftalen. Du og Voi er de eneste parter i denne Aftale. Du er den eneste bruger af Ydelserne, og dermed er Du eneansvarlig for at overholde alle betingelser og vilkår, som beskrives i denne Aftale. Du må ikke lade nogen andre betjene Løbehjulet.

1.2 Du er mindst 18 år gammel.

Du erklærer og bekræfter, at Du er mindst 18 år gammel.

1.3 Du er ved godt helbred, og Løbehjulet er i god stand

Du erklærer og bekræfter hermed, at Du er fysisk egnet og nogenlunde kompetent til at betjene Løbehjulet. Du påtager dig alt ansvar og alle risikoer for skader eller sundhedsmæssige tilstande, når du vælger at betjene Løbehjulet.

Du er enesvarlig for at afgøre Din generelle evne, sundhedsmæssige tilstand, vejrforhold, herunder og uden indskrænkning regn, tåge, sne, hagl, is, varme eller elektriske storme, og/eller andre faktorer, der kan medføre en hvilken som helst risiko ved at betjene Løbehjulet. Du har forstået, at Du, afhængigt of vejr, trafik eller hvilken som helst anden omstændighed, usikkerhed eller andre faktorer, skal justere, tilpasse og beregne Din hastighed, køremæssige adfærd og bremseafstand.

Du anerkender, at Du skal gennemføre et grundlæggende sikkerhedstjek af Løbehjulet, herunder en inspektion af Løbehjulets hjul, bremser, lygter, ramme, batteriniveau, kontrol for visuelle skader og enhver usædvanlig eller for stor slid af enhver slags. Du indvilliger i ikke at betjene Løbehjulet, hvis der kan fastslås noget af problematisk karakter, og i øjeblikkeligt at orientere Voi i overensstemmelse med artikel 7 nedenfor.

1.4 Voi har den eksklusive ejendomsret til Ydelserne

Du samtykker i, at Ydelserne, fx Løbehjulet, Voi-appen, Websitet, information, herunder al tilknyttet intellektuel ejendomsret, som leveres og stilles til rådighed af Voi, til enhver tid forbliver under Vois eksklusive ejendomsret, og at Du ikke på nogen måde må anvende Vois eksklusive ejendom til kommercielle eller andre formål uden Vois skriftlige samtykke.

1.5 Ydelserne tilgængelighed

Du accepterer og anerkender, at Løbehjulene ikke er tilgængelige 24 timer om dagen, 7 dage/uge, 365 dage om året. Løbehjul skal lejes og deaktiveres inden for det maksimale lejetidsrum på 24 timer. Antallet af Løbehjul er begrænset, og det garanteres aldrig, at der er et Løbehjul til rådighed. Tilgængeligheden kan variere mellem forskellige Brugsområder. Du accepterer, at Voi i en begrænset periode eventuelt stopper sit virke i nogle brugsområder, og dermed begrænser eller indstiller tilgængeligheden af Løbehjul på grund af sæsonbestemte betingelser i det brugsområde, såvel som grunde som, men ikke begrænset til, vedligeholdelse og efterspørgsel.

Adgangen til Ydelserne kan også blive begrænset eller indskrænket på grund af sæsonbestemte betingelser, vedligeholdelse, Løbehjulene tilgængelighed, force majeure, handlinger foretaget af Voi og andre omstændigheder, der hindrer Voi i at levere ydelsen.

Du accepterer, at Voi eventuelt kræver af Dig, at Du på et hvilket som helst tidspunkt deaktiverer dit Løbehjul.

1.6 Løbehjulet må kun betjenes i bestemte områder

For at kunne anvende Ydelserne og betjene et Løbehjul, skal Du registrere og aktivere et Løbehjul via Din Voi-app. Efter aktivering af Løbehjulet starter lejetidsrummet. For at stoppe lejetidsrummet af Løbehjulet skal du deaktivere Løbehjulet via Din Voi-app. Du kan ikke aktivere noget Løbehjul, som af en hvilken som helst årsag placeres eller tages uden for Brugsområdet.

Du samtykker i kun at betjene og deaktivere Løbehjulet inden for Brugsområdet, som det er blevet aktiveret i. Du anerkender, at hvert brugsområde er underlagt ændringer og kan forandre sig over tid og sæsoner. Du samtykker i ikke at anvende, bringe eller deaktivere Løbehjulet i noget område, herunder steder inden for Brugsområdet, hvor dets brug er forbudt. Du har ikke tilladelse til at betjene, bære eller transportere Løbehjulet mellem forskellige Brugsområder.

Du accepterer, at Voi ikke sørger for eller stiller nogen områder til rådighed til at betjene Løbehjulene, og at Voi ikke garanterer, at der vil være sikre områder at betjene et Løbehjul i. Du forstår, at veje, fortov og cykelstier muligvis ikke er egnede til at betjene Løbehjulet og kan stadigt farligere på grund af vejr, trafik og/eller andre farer.

1.7 Du samtykker i at overholde lokale love og regler vedrørende betjening af Løbehjulet

Du samtykker i at betjene og deaktivere Løbehjulet i overensstemmelse med hvilke som helst gældende love, regulativer og regler, som vedrører betjeningen af Løbehjul i Brugsområdet, hvor du betjener Løbehjulet. Du forstår, at du er eneansvarlig og hæfter for enhver overtrædelse af love, regulativer og regler, mens Du gør brug af Ydelserne og betjener Løbehjulet.

1.8 Restriktioner, begrænsninger og sikkerhedsforanstaltninger mens et Løbehjul betjenes

Du samtykker i ikke at betjene Løbehjulet, mens du bærer nogen genstande, som kan hæmme Din evne til sikkert at betjene Løbehjulet, herunder, men ikke begrænset til, rygsække, tasker, dokumentmapper eller pakker.

Du har ikke tilladelse til at bære en anden person, et barn eller et dyr på Løbehjulet.

Mens du kører på Løbehjulet, må du ikke anvende nogen mobilenhed, herunder, men ikke begrænset til, telefoner, apparater til tekstbeskeder, medieafspillere eller andre enheder, som eventuelt distraherer Dig eller hæmmer dig i at betjene Løbehjulet sikkert.

Du samtykker i ikke at betjene Løbehjulet, mens du er påvirket af alkohol, stoffer, medicin eller andre substanser, som kan hæmme Din evne til at betjene Løbehjulet sikkert.

Du må ikke på nogen måde låse eller gemme Løbehjulet, medmindre Løbehjulet er aktiveret. Når Løbehjulet er returneret og deaktiveret, skal Løbehjulet være klar til øjeblikkelig betjening af andre brugere.

Løbehjulet skal deaktiveres og parkeres i et lovligt område, dvs. at Løbehjulet ikke kan parkeres på privat grund, på et aflåst område/i ikke-offentligt rum, eller så det er i konflikt med lokal trafik og/eller andre regler. Når den er deaktiveret og parkeret, skal Løbehjulet være et synligt sted.

Voi anbefaler, at du bærer en hjelm med CE-standard, en tilsvarende eller højere standard, som er blevet korrekt tilpasset i størrelse og form, og som er fastspændt i overensstemmelse med producentens instruktioner og ethvert og alt andet passende beskyttelsesudstyr, når Løbehjulet betjenes.

Du må aldrig overskride den maksimale vægt på 100 kg (kilogram), mens Løbehjulet betjenes. Den maksimale vægt inklusiv al bagage eller andre genstande, som bæres af Dig, i overensstemmelse med denne Aftale.

Du samtykker i, at Du ikke vil bruge Løbehjulet til konkurrencer, væddeløb eller lignende begivenheder, herunder både professionel og ikke-professionel stunt- eller trickkørsel.

Du samtykker i, at Du ikke vil betjene Løbehjulet på veje uden vejbelægning, i bjergrigt terræn, gennem vand og/eller søer eller på noget sted, hvor det er forbudt, ulovligt og/eller til gene for enhver tredjepart.

1.9 Uautoriseret brug, manipulering og hacking

Du må ikke manipulere med, forsøge at få uautoriseret adgang til, modificere, hacke, reparere noget af Vois materielle ejendom eller hardware, source-koder, information, herunder Voi-appen, Websitet og Løbehjulet uagtet formålet. Voi-appen, Websitet og Løbehjulet må kun anvendes til formål, der er i overensstemmelse med denne Aftale.

1.10 Indberetning af hændelser

Du skal indberette enhver eller ethvert hændelse, ulykke, materiel skade, personskade, stjålet eller mistet Løbehjul til Voi så hurtigt som muligt.

Hvis ulykken involverer tredjeparters personskader, ejendomsskader eller enhver anden tredjepartsskade, så skal Du rapportere hændelsen til den lokale politiafdeling så hurtigt som muligt. Det gør sig også gældende, hvis Løbehjulet bliver stjålet, mens det er aktiveret af Dig.

1.11 Mistet eller Stjålet Løbehjul

Et Løbehjul, som er aktiveret af Dig, kan betragtes som stjålet eller mistet, hvis (1.) Løbehjulet ikke er deaktiveret i overensstemmelse med denne Aftale inden for 24 sammenhængende timer, (2.) Løbehjulets GPS-enhed er deaktiveret, (3.) Løbehjulet er parkeret i strid med denne Aftale, dvs. på et aflåst område, uden for Brugsområdet eller i et ikke-offentligt rum i mere end ti minutter efter deaktivering, (4.) Løbehjulet bevæger sig efter afsluttet deaktivering, og Voi har grund til at tro, at sådan en bevægelse ikke forårsages af en anden bruger eller en autoriseret tredjepart eller (5.) andre faktorer eller omstændigheder, der i god tro og med begrundelse antyder, at Løbehjulet er mistet eller blevet stjålet.

Du skal indberette det til Voi, hvis Løbehjulet forsvinder eller stjæles, med det samme eller så hurtigt som muligt.

Voi og Du samtykker i, at et Løbehjuls sidst betjenende person holdes til ansvar for et mistet eller stjålet Løbehjul, medmindre de omstændigheder, der præsenteres for Voi, giver tilstrækkeligt med bevis til at undtage den sidste betjenende person for ansvar.

Hvis Voi vurderer, at et Løbehjul er stjålet eller mistet, vil Voi få autorisation til at foretage enhver og alle handlinger, som det vurderer passende over for dig, Løbehjulets sidst betjenende person, Løbehjulet eller andre relevante objekter. Handlingerne kan inkludere, men er ikke begrænset til at opnå erstatning eller andre passende kompensationer (skader) og at indgive en politianmeldelse til de lokale myndigheder.

1.12 Ansvar for skader

Du indvilliger i at aflevere Løbehjulet tilbage til Voi i samme stand, som den blev lejet i. Du bliver ikke stillet til ansvar for almindelig slid.

Du samtykker i, at du er ansvarlig og hæfter for enhver eller ethvert misbrug, konsekvens, krav, årsag til handlinger, tab, erstatningsansvar, materiel skade, personskade, udgift og omkostning, straf eller udbetaling af hvilken som helst slags eller type, der er relateret til et stjålet eller mistet Løbehjul.

1.13 Elektrisk køretøj

Du anerkender, at Løbehjulet er et elektrisk køretøj, som det er nødvendigt at håndtere sikkert og med omtanke, hvad angår, at det er et elektronisk produkt. Du anerkender, at Løbehjulet har brug for periodiske opladninger for at kunne fungere. Du forstår og samtykker i hvert af følgende punkter:

Det tilbageværende batteriniveau i Løbehjulet mindskes, mens Løbehjulet betjenes, og funktionskapaciteten og -hastigheden kan falde eller stoppe helt efterhånden som batteriniveauet mindskes.

Voi garanterer ikke noget batteriniveau i Løbehjulet på det tidspunkt, hvor du aktiverer det. Du har også forstået, at batteriniveauet vil variere, hver gang et Løbehjul lejes.

Den hastighed batteriniveauet mindskes med kan variere og være forskellige fra tid til anden på grund af forskellige faktorer såsom Løbehjulets og batteriets tilstand, vejrforhold, vejforhold og/eller andre varierende faktorer.

Det er Dit ansvar at kontrollere batteriniveauet i Løbehjulet for at sikre, at det er tilstrækkeligt, før betjening af Løbehjulet påbegyndes.

Enhver afstand, hastighed og/eller tid, som du kan betjene Løbehjulet med eller i, før strømniveauet er nul, er ikke på nogen måde garanteret af Voi. Voi garanterer ikke, at Løbehjulet ikke løber tør for strøm i løbet af Din lejeperiode.

2. BETALING OG TAKSTER

2.1 Takster

Din leje af Løbehjulet beregnes på grundlag af hver kørsel eller i overensstemmelse med prisfastsættelsen, som den er beskrevet i Voi-appen. I hvert tilfælde kan takster og andre opkrævninger være underlagt relevante skatter og statslige afgifter, som Voi eventuelt opkræver og inddriver. Voi vil debitere Dit indestående, Dit kreditkort eller aftalte andre betalingsmetoder med det beløb af taksterne, som er beskrevet i denne Aftale eller i Voi-appen.

Medmindre det på anden måde angives, så bliver alle monetære værdier beskrevet i denne Aftale anset for at være angivet i euro (€).

2.2 Rabatter og kampagnekoder

Kampagnekoder (rabatter) er enkeltstående tilbud og kan kun indløses via Voi-appen. Voi forbeholder sig til retten til at ændre eller annullere rabatter på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel. Rabatter kan være begrænsede til en per kunde og konto og kan ikke kombineres med andre tilbud. Rabatter kan ikke videregives og kan ikke sælges videre eller tilbagebetales.

2.3 Opkrævninger og lejetider

Den maksimale tid per lejetidsrum med Løbehjulet er 24 timer. Du indvilliger i, at Du deaktiverer Løbehjulet og dermed afslutter lejen inden for 24 timer efter aktivering. Efter deaktivering af Løbehjulet kan du påbegynde en ny leje ved at aktivere Løbehjulet på ny. Du anerkender, at Du er enesvarlig for at deaktivere Løbehjulet inden for det 24-timers tidsinterval. Den maksimale opkrævning for en leje på de fulde 24 timer er 100€. Efter deaktivering af Løbehjulet bliver du pålagt betaling for de samlede lejeudgifter eller den maksimale opkrævning for 24 timers leje, afhængigt af hvilken der er mindst. Løbehjul, der ikke er deaktiveret inden for 48 timer vil blive betragtet som mistede eller stjålne, og Du kan blive pålagt at betale op til 500 €. Voi indgiver eventuelt også en politianmeldelse. Voi opkræver eventuelt også et servicegebyr på 250 € for lejer, der overstiger 24 timer, hvor Løbehjulet ikke er mistet eller stjålet.

2.4 Betalingsmetoder

Du skal give Voi informationer og oplysninger til at validere betalingskort for registrering til at bruge Ydelserne. Du erklærer og garanterer over for Voi, at Du er autoriseret til at bruge enhver oplysning om betalingskort, som du angiver. Du giver Voi autorisation til at debitere det angivne kort for alle betalinger, Du bliver pålagt. Alle opkrævninger er underlagt relevante skatter og andre lokale statslige afgifter, som Voi eventuelt opkræver og inddriver.

For at bestride enhver og alle af Vois debiteringer af det betalingskort, Du angiver, skal Du kontakte Voi inden for 2 måneder fra den bestridte debiterings dato, angive enhver information, som Voi vurderer er nødvendig, såsom datoen for turen og de omtrentlige start- og sluttidspunkter.

Du samtykker i uden forsinkelse at informere Voi om alle ændringer, der relaterer sig til det kort, du angav til Voi.

2.5 Generhvervelsesgebyr

Hvis Du ikke er i stand til at deaktivere et Løbehjul på et gyldigt sted (dvs. Du deaktiverer Løbehjulet på privat grund, et aflåst sted, et utilgængeligt område, uden for Brugsområdet eller på anden måde i strid med denne Aftale) og anmoder om, at Løbehjulet generhverves af Vois personale, kan Voi, efter sin egenhændige vurdering, vælge at opkræve et generhvervelsesgebyr på op til 100 € af Dig. Hvis et hvilket som helst Løbehjul på Din konto efterlades, uden at det underrettes, så vil Du være ansvarlig for alle kørselsopkrævninger indtil Løbehjulet er generhvervet og deaktiveret, samt et servicegebyr (i øjeblikket 100 €) for at generhverve Løbehjulet. Alle takster kan ændre sig.

3. ANSVARSFRASKRIVELSER, ANSVARSBEGRÆNSNING OG ACCEPT AF RISIKO

3.1 Ansvarsfraskrivelser

Du anerkender hermed og samtykker i, at Din brug af ydelsen og betjening af Løbehjulene er Din egenhændige risiko. Voi leverer Ydelserne uden nogen garantier overhovedet i forhold til Ydelserne.

Du forstår og anerkender hermed, at Ydelserne kan præsentere Dig for unøjagtigheder i forhold til Ydelserne, såsom for eksempel, men ikke begrænset til, at Løbehjulene kan være i en hvilken som helst stand og muligvis ikke fungerer problemfrit.

3.2 Ansvarsbegrænsning

Hermed anerkender og accepterer Du, under begrænsning af relevant lovgivning, at Voi ikke er ansvarlig eller hæfter for et hvilket som helst krav, som opstår som resultat af eller i forbindelse Din brug af eller manglende evne til at anvende Ydelserne, et brud på denne Aftale eller Dit brud på en hvilken som lov, mens Du anvender Ydelserne.

3.3 Din accept af risiko

Du er egenhændigt eller fuldt ansvarlig for den til enhver tid sikre betjening af Løbehjulene. Du samtykker i, at Løbehjulene er elektriske maskiner, der kan have funktionsfejl, selv hvis Løbehjulet er korrekt vedligeholdt, og at sådan en funktionsfejl kan forårsage personskader. Du accepterer, at kørsel på et Løbehjul og Ydelserne involverer mange åbenbare og ikke-så-åbenbare risikoer og farer, som kan resultere i skader på Din person eller Din død samt skader på ejendom, og at den slags risikoer og farer ikke altid kan forudsiges eller undgås. Du accepterer, at den slags risikoer og farer er Dit egenhændige ansvar, herunder, men ikke begrænset til, at vælge, hvorvidt Du skal bære hjelm som påkrævet under lokal lovgivning eller gøre brug af beskyttelsesudstyr.

Du accepterer, at hvis Din brug af enhver af Ydelserne er årsag til skader på andre personer eller ejendom, så kan Du blive stillet til ansvar for alle resulterende skader på personer og ejendom samt relaterede omkostninger. Ved at vælge at betjene et Løbehjul overtager du helt og fuldt ansvaret for alle relaterede risikoer og farer, og Du samtykker i, at Voi ikke er ansvarlig for nogen skader på personer eller ejendom eller omkostninger, der forårsages af Dig, med hensyn til nogen person eller ejendom, herunder selve Løbehjulet.

3.4 Erstatning

Du vil dække og holde Voi fri for alle tab, søgsmål, krav eller andre processer, der opstår som resultat af eller relaterende til Din brug af Ydelserne og hvilken som helst overtrædelse af betingelserne i denne Aftale.

3.5 Forsikring

VOI’s løbehjul er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul og Færdselslovens §105. Forsikringen er i kraft per 17. januar 2019 og dækker de løbehjul, som VOI har meddelt aktive på gaden. Skulle du under kørslen overfor politiet have brug for at fremvise dokumentation for, at ansvarsforsikring er tegnet, kan du finde dokumentation under vores FAQ

4. PRIVATLIV

Ved at anvende Ydelserne anerkender Du og accepterer, at Voi anvender Dine personlige oplysninger i overensstemmelse med Vois Privatlivspolitik, der stilles til rådighed på www.voiapp.io/legal/privacypolicy.txt.

5. TIDSPERIODE OG ANNULLERING

5.1 Tidsperiode

Tidsperioden for denne Aftale træder i kraft mellem Dig og Voi fra den første gang, hvor Du anvender Ydelserne leveret af Voi og er gældende lige så længe, som Du anvender Ydelserne leveret af Voi, og tidsperioden slutter 10 år efter Din sidste brug af Ydelsen.

5.2 Annullering af kontrakt fra Vois side

Voi kan til enhver tid og af hvilken som helst varighed ensidigt inddrage Din ret til at anvend Ydelsen uden Dit samtykke og uden varsel eller begrundelse.

Du kan på ethvert tidspunkt afslutte Din brug af Ydelsen; dog under forudsætning af, at (1.) der ikke ydes nogen tilbagebetaling fra Vois side, (2.) at tidsperioden for denne Aftale fortsætter i overensstemmelse med denne Aftale, (3.) Du kan stadig blive opkrævet for andre relevante betalinger i overensstemmelse med denne Aftale. Denne Aftale forbliver fuldt gældende i overensstemmelse med dens betingelser og vilkår efter enhver annullering af Din ret til af bruge enhver af Ydelserne, uagtet hvordan Aftalen annulleres.

6. TVISTER

Enhver og alle stridspunkter i forhold til denne Aftale skal indgives i skriftlig form til kontaktoplysningerne, der angives i artikel 7 nedenfor.

7. KONTAKT

Voi kan kontaktes per e-mail hello@voiapp.io eller per post til Vois fysiske postadresse Voi Technology AB, BOX 3147, Regeringsgatan 63, 103 62 Stockholm, Sweden.

8.  GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Du samtykker i, at ethvert stridspunkt, der opstår som følge af eller i relation til Aftalen, brud på den eller indholdet i den, medmindre det på anden måde kræves af en præceptiv lov under nogen anden jurisdiktion, bliver behandlet under svensk lovgivning og udelukkende afgøres af svenske domstole, hvor Stockholms byret (Stockholms tingsrätt) er den første retsinstans.

9. ENDELIG AFTALE OG MODIFICERINGER

Du anerkender, at denne Aftale indeholder den fuldstændige, endelige og eksklusive helhedsaftale mellem parterne med hensyn til dens indholdsmæssige genstand. Denne Aftale erstatter alle tidligere aftaler, skriftlige eller mundtlige, der relaterer sig til emnet. Til enhver tid og fra tid til anden, og uden Din accept, kan Voi ensidigt tilføje, modificere eller ændre denne Aftale med udgangspunkt i sin egenhændige vurdering og uden forudgående varsel eller anledning.

Ved at fortsætte med at bruge en hvilken som helst Ydelse efter en hvilken som helst tilføjelse, modificering eller ændring samtykker Du i at være underlagt alle sådanne tilføjelser, modificeringer eller ændringer. Du skal nøje gennemgå denne Aftale med jævne mellemrum for at opretholde en forståelse for alle tilføjelser, modificeringer eller ændringer. Prissætningen, der angives i Voi-appen, træder i stedet for alle prissætninger, der angives i denne Aftale.

10. FORTOLKNING OG FRIVILLIG GENNEMFØRSEL AF DENNE AFTALE

Du anerkender, at overskrifterne i denne Aftale ikke påvirker fortolkningen af denne Aftale. “Eller” skal ikke forstås udelukkende. “Herunder” betyder “herunder, men ikke begrænset til”.

Du anerkender, at Du frivilligt har læst denne Aftale, har forstået betingelserne i og konsekvenserne af denne Aftale, og Du er fuldstændigt opmærksom på denne Aftales juridiske og forpligtende betydning.

Cookies smager godt, og giver dig en nem tur rundt på vores hjemmeside. Cookie retningslinjer her.