Need help?
Voi swirl

Choose Country

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Privacy Policy

Privacybeleid van Voi

 1. Presentatie

In dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) is vastgelegd op welke wijze Voi Technology AB, 559160-2999 Tegelbacken 4A, SE-111 52 Stockholm, Zweden (hierna “Voi”, “Wij”, “Ons”), in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens van haar klanten (“U”, “Uw”) verwerkt in het kader van het gebruik van de Diensten.

Alle vragen met betrekking tot dit Privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens door Voi kunnen worden gericht aan info@voiapp.io of aan de functionaris voor gegevensbescherming van Voi:

Voi Technology AB

Functionaris voor gegevensbescherming: Jonas Rundberg, E-mail: jonas.rundberg@voiapp.io

Postadres: Tegelbacken 4A, SE-111 52 Stockholm, Zweden

 1. Verzameling, doel van de verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Voi zal de persoonsgegevens verzamelen die U verstrekt bij het aanmaken van een account in de Voi App of die gegenereerd worden wanneer U de Voi App of de Diensten gebruikt.

Voi verwerkt Uw persoonsgegevens in overeenstemming met het volgende:

 1. a) Met het oog op de afsluiting, de uitvoering en het beheer van Onze contractuele relatie met U (met inbegrip van de verwerking van elke betaling) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Locatiegegevens;
 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • ID van het toestel; en
 • Foto’s van steps die U uploadt in de Voi App.

 

De rechtsgrond voor de verwerking die Wij in dit kader uitvoeren met betrekking tot Uw persoonsgegevens, is de uitvoering van onze contractuele verplichtingen tegenover U (Artikel 6(1)(b) AVG).

 1. b) Met het oog op de uitvoering van statistische analyses en gegevensanalyses voor de ontwikkeling van de Diensten in termen van functionaliteit, veiligheid en methodes, alsook voor de analyse van markten en klanten, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • IP-adres;
 • Informatie over Uw toestel; en
 • Informatie over Uw gebruik van de Voi App en de Diensten.

 

De rechtsgrond voor de verwerking die Wij in dit kader uitvoeren met betrekking tot Uw persoonsgegevens, is Ons gerechtvaardigd belang om de Diensten te kunnen ontwikkelen en Onze kennis van markten en klanten te verdiepen (Artikel 6(1)(f) AVG). Voor bovengenoemde doeleinden zullen Wij Onze analyse uitvoeren op geanonimiseerde/geaggregeerde gegevens. De hierboven beschreven verwerking zal echter worden uitgevoerd in het kader van het proces van anonimisering en/of aggregatie van de gegevens.

 1. c) Met het oog op het verzenden van reclameboodschappen met betrekking tot de Voi-diensten en de door derden geleverde diensten. Voi kan Uw persoonsgegevens verwerken voor reclamedoeleinden. Deze reclameboodschappen kunnen worden verzonden via e-mail, push-bericht of in de app geïntegreerde reclame. In verband met onze marketingcommunicatie kunnen Wij ook persoonsgegevens verwerken om een marketingcampagne te evalueren. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer).

 

De rechtsgrond voor het verzenden van reclameboodschappen met betrekking tot Onze Diensten en het evalueren van marketingcampagnes is Ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1)(f), AVG) om U te informeren over de Diensten en het resultaat van Onze marketingcampagnes te analyseren. Wij verwerken ook persoonsgegevens om U reclameboodschappen van derden te sturen op basis van Uw toestemming (Art. 6(1), alinea 1, punt (a) AVG), met dien verstande dat U deze toestemming te allen tijde kunt intrekken.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor Onze reclameacties, ofwel rechtstreeks via de reclameboodschap ofwel door Ons te schrijven op het volgende adres: info@voiapp.io.

 1. d) Voor de segmentatie en analyse van positioneringsgegevens om gepersonaliseerde informatie te verstrekken op basis van Uw specifieke voorkeuren en gedragspatronen, verwerken Wij de volgende persoonsgegevens:
 • Locatiegegevens

 

De rechtsgrond voor de verwerking die Wij in dit kader uitvoeren met betrekking tot Uw persoonsgegevens, is de uitvoering van Onze contractuele verplichtingen tegenover U om Ons in staat te stellen de Diensten uit te voeren (Artikel 6(1)(b) AVG).

 1. e) Om getrouwheidskredieten voor het dragen van een helm te verstrekken, zal Voi Uw persoonsgegevens verwerken wanneer u een foto van U instuurt waarop U een helm draagt tijdens het besturen van een Voi-step. Voor dit doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • De selfies die U instuurt

De rechtsgrond voor de verwerking van Uw persoonsgegevens voor dit doel is Ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1)(f) AVG) om Onze gebruikers aan te moedigen een helm te dragen om de veiligheid tijdens het gebruik van de Voi-steps te verhogen.

 1. f) Om de software te verbeteren waarmee Voi de geleverde selfies kan bekijken in overeenstemming met het hierboven beschreven doel (e), zal Voi de door U ingestuurde foto’s gebruiken om het vermogen van de software te trainen en te verbeteren om te reageren op helmen die in de foto’s verschijnen. Voor dit doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • De selfies die U instuurt

De rechtsgrond voor de verwerking van Uw persoonsgegevens voor dit doel is Ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1)(f) AVG) om Onze diensten voortdurend te kunnen verbeteren en ervoor te zorgen dat de dienst in verband met de helmselfies zo nauwkeurig mogelijk is.

Naast het voorgaande kan Voi overgaan tot de verwerking van Uw persoonsgegevens (alle hierboven bedoelde categorieën van persoonsgegevens) om de wet, de regelgeving of een rechterlijke beslissing na te leven (in welk geval de rechtsgrond die van de naleving van een wettelijke verplichting is (Artikel 6(1)(c) AVG)) of  om de rechten van Voi of van enige derde te beschermen, met name voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering (in welk geval de rechtsgrond die van Ons rechtmatig belang is om de rechten van Voi of van enige derde te beschermen (Artikel 6(1)(f) AVG)).

Naast de hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten kan Voi incidenteel persoonsgegevens van U verwerken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als U deelneemt aan een wedstrijd georganiseerd door Voi. In dat geval ontvangt U afzonderlijk informatie over de verwerking van Uw persoonsgegevens.

 

 1. Overdracht van persoonsgegevens

Voi zal persoonsgegevens overdragen aan de volgende categorieën ontvangers:

 • IT-dienstverleners Deze overdrachten hebben tot doel Ons in staat te stellen U alle functionaliteiten van de Diensten te laten gebruiken. Deze dienstverleners verwerken Uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van door Ons en voor Onze rekening gemachtigde verwerkers. Wij verstrekken persoonsgegevens enkel in het kader van een wettelijk toegestane verwerking aan zorgvuldig geselecteerde en schriftelijk gemachtigde dienstverleners. Dienstverleners zullen enkel de persoonsgegevens ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van hun prestaties.
 • Marketingpartners Deze overdrachten hebben tot doel reclamecampagnes uit te voeren voor Voi met de steun van marketingpartners en hebben als rechtsgrond Ons gerechtvaardigd belang om reclamecampagnes te kunnen uitvoeren (Artikel 6(1)(f) AVG) of Uw toestemming (Artikel 6(1)(a) AVG).
 • Groepsvennootschappen Deze overdrachten hebben tot doel Onze interne administratie mogelijk te maken en U Onze Diensten te laten gebruiken. Hun rechtsgrond is Ons gerechtvaardigd belang om Onze activiteiten te kunnen beheren en bijgevolg Onze Diensten uit te voeren (Artikel 6(1)(f) AVG).
 • Verzekeringsmaatschappijen Deze overdrachten hebben tot doel de schadeclaims te verwerken en Onze verzekeringspolissen te beheren. Hun rechtsgrond is Ons gerechtvaardigd belang om schadeclaims te kunnen verwerken en Onze verzekeringspolissen uniform te kunnen beheren (Artikel 6(1)(f) AVG). Daarnaast kunnen wij ook Uw persoonsgegevens verstrekken aan verzekeringsmaatschappijen wanneer deze daarom vragen om een schadeclaim te verwerken. De rechtsgrond van een dergelijke communicatie is ook Ons gerechtvaardigd belang om verzekeringsmaatschappijen bij te staan bij het beheer van schadegevallen (Artikel 6(1)(f) AVG).
 • Rechtbanken en tegenpartijen Deze overdrachten hebben tot doel een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (of indien Wij het voorwerp zouden uitmaken van een collectieve procedure). Hun rechtsgrond is Ons gerechtvaardigd belang om Onze rechten in rechte vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen (Artikel 6(1)(f) AVG).
 • Autoriteiten belast met de wetshandhaving, met name de politie Deze overdrachten hebben tot doel de wetshandhavingsautoriteiten en de politie bij te staan in het kader van hun onderzoeken, voor zover Wij daartoe verplicht zouden zijn. Hun rechtsgrond is de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Wij zouden onderworpen zijn (artikel 6(1)(c) AVG). Wij kunnen in bepaalde omstandigheden ook een rechtsgrond aantonen om de politie bij te staan bij haar onderzoek, zelfs indien We daartoe geen wettelijke verplichting zouden hebben. In dat geval kunnen Wij persoonsgegevens meedelen aan de politie op basis van Ons gerechtvaardigd belang om de politie bij te staan en op basis van het gerechtvaardigd belang van de politie (als derde) om de wet te doen naleven (Artikel 6.1(f) AVG).
 • Potentiële kopers en verkopers Deze overdrachten hebben tot doel informatie te delen met potentiële kopers en verkopers in het kader van een bedrijfsoperatie (zoals een fusie of overname) waaraan Voi zou deelnemen. Hun rechtsgrond is Ons gerechtvaardigd belang bij een overname of fusie (Artikel 6(1)(f) AVG).

 

In bepaalde gevallen zal Voi persoonsgegevens over U overdragen buiten de EU/EER, voornamelijk in geval van keuze van een dienstverlener die persoonsgegevens zal verwerken buiten de EU/EER. Deze overdracht zal pas plaatsvinden nadat er beschermingsmaatregelen zijn genomen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zoals de toetreding tot EU-modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens, of ervoor zorgen dat de ontvanger van de persoonsgegevens onderworpen is aan het Privacy Shield (EU-VS-privacyschild) betreffende de overdracht van gegevens naar de VS. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in geval van overdracht buiten de EER kunt U bekomen door U tot Ons te richten.

 

 1. Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens over U werden verzameld. In geval van bezwaar van Uw kant of intrekking van Uw toestemming, zal elke verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op Uw toestemming of op Ons gerechtvaardigd belang worden beëindigd, zonder dat dit echter de eerder uitgevoerde verwerking of de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens beïnvloedt. De persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten, uitvoeren of beheren van een overeenkomst tussen U en Voi, worden verwerkt zolang U klant blijft van Voi en over een Voi-account beschikt. In geval van beëindiging van Uw account zullen Wij de persoonsgegevens van Uw account verwijderen, met uitzondering van de persoonsgegevens die Wij zouden moeten bewaren op grond van een wettelijke vereiste of om Onze wettelijke belangen te vrijwaren.

 

 1. Rechten en contact

U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens door Ons. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage U heeft het recht om van Ons bevestiging te krijgen van het feit dat Wij persoonsgegevens verwerken die op U betrekking hebben, met inbegrip van het recht van inzage van Uw persoonsgegevens en op het ontvangen van een elektronische kopie van Uw persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie U heeft het recht om de bijwerking of rectificatie te vragen van persoonsgegevens over U die onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking van Uw persoonsgegevens gebaseerd is op Uw toestemming, heeft U het recht om Uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Recht op bezwaar Wanneer de rechtsgrond die door Voi wordt ingeroepen om de verwerking te rechtvaardigen, haar gerechtvaardigd belang is (Artikel 6(1)(f) AVG), heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. In dat geval kunnen wij niettemin gerechtigd zijn om de verwerking van Uw persoonsgegevens voort te zetten indien Wij aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn om deze verwerking voort te zetten. U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor prospectiedoeleinden en tegen telefonische klantenwerving voor prospectiedoeleinden door U gratis in te schrijven op de volgende website: www.bloctel.gouv.fr.
 • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en Wij niet over een gerechtvaardigd en dwingend belang beschikken, kunt U vragen om Uw persoonsgegevens te wissen. Dit is echter niet van toepassing indien Wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die de verwerking van deze persoonsgegevens vereist of indien er een andere legitieme reden is om over te gaan tot de verwerking van Uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens Indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming (Artikel 6(1)(a) AVG) of op een overeenkomst (Artikel 6(1)(b) AVG) en indien de persoonsgegevens rechtstreeks van U werden bekomen, zal U de overdraagbaarheid van de gegevens kunnen vragen en in dat geval heeft U het recht om de persoonsgegevens over U te verkrijgen in een algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.
 • Recht op beperking van de verwerking De verwerking kan worden beperkt wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is maar U zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, of wanneer Wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben maar deze nog nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.
 • Richtlijnen bij overlijden U heeft het recht om algemene of bijzondere richtlijnen vast te leggen met betrekking tot de verwerking en het gebruik van Uw persoonsgegevens na Uw overlijden.

 

Als U contact met Ons wilt opnemen om Uw hierboven vermelde rechten geheel of gedeeltelijk uit te oefenen, gebruik dan onderstaande contactgegevens. Voi beantwoordt Uw verzoeken doorgaans binnen een maand.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail: info@voiapp.io, of per post: Voi Technology AB, SE-111 52 Stockholm, Zweden

 

 1. Recht om klacht in te dienen

Indien U klachten heeft over de verwerking van Uw persoonsgegevens, heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit van Uw land.

 • Neem in België contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 1. Veiligheid

De technologie die Voi gebruikt, evenals dit Privacybeleid, is bedoeld om Uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. We kunnen deze maatregelen updaten zodra er nieuwe technologie beschikbaar is.

 

 1. Wijzigingen van het Privacybeleid

Voi kan dit Privacybeleid wijzigen door een nieuwe versie van dit Privacybeleid te publiceren op de Website en in de Voi App. In geval van wijzigingen die verband houden met veranderingen in Onze verwerkingsactiviteiten, zullen Wij U hiervan op de hoogte brengen door middel van een e-mail met informatie over deze wijziging en zullen Wij alle andere maatregelen nemen die nodig zijn krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.