Trenger du hjelp?
Voi swirl

Velg Land

Privacy Policy

1. Generelt

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen»), sammen med brukeravtalen og vilkårene (“Avtalen“) tilgjengelig på Vois Nettside www.voiapp.io, beskriver hvordan VOI Technology Norway AS, org. nr. 921 825 749 (“Voi“, “Vi“, “Vår“), som en behandlingsansvarlig, behandler kundens («Du» «Dine») personopplysninger når du bruker Tjenestene.

Med mindre annet er oppgitt Personvernerklæringen, vil definisjonene som brukes her ha samme betydning som i Avtalen. Spørsmål vedrørende Personvernerklæringen og Vois behandling av Dine personopplysninger kan sendes til info@voiapp.io  eller til Vois Personvernombud:

Voi Technology AB

Personvernombud: Mikael Söderberg, epost: mikael.soderberg@voiapp.io

Besøksadresse: Warfvinges Väg 34, 112 51 Stockholm, postadresse: c/o Box 3147, 103 62 Stockholm

2. Innhenting, formål og bruk av personopplysninger

Voi vil innhente personopplysninger som Du sender inn når Du oppretter en konto i Voi Appen eller som genereres når Du bruker Voi Appen eller Tjenestene.

Voi behandler Dine personopplysninger i samsvar med det følgende:

a) for å inngå, oppfylle og administrere kontraktsforholdet vårt med Deg (inkludert håndtering av betaling) behandler Vi følgende personopplysninger:

 • Posisjonsdata;
 • Kontaktinformasjon (som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer);
 • Enhets-ID; og
 • Bilder av scootere som Du laster opp i Voi Appen.

Vårt rettslige grunnlag for behandling av Dine personopplysninger for dette formålet er å oppfylle Våre kontraktsforpliktelser med Deg (artikkel 6 (1) (b) GDPR).

b) for å utføre statistiske analyser og analysere data for å utvikle Tjenestene vedrørende funksjonalitet, sikkerhet og metoder, samt analysere markeder og kunder, behandler Vi følgende personopplysninger:

 • IP-adresse;
 • Informasjon om enheten Din; og
 • Informasjon om Din bruk av Voi Appen og Tjenestene.

Vårt rettslige grunnlag for behandling av Dine personopplysninger for dette formålet er Vår legitime interesse i å kunne utvikle Tjenesten og øke Vår forståelse av markedene og kundene (artikkel 6 (1) (f) GDPR). For formålene som er beskrevet ovenfor, vil Vi utføre Vår analyse av anonymiserte data/aggregerte data. Behandlingen som beskrives ovenfor, vil imidlertid foregå i forbindelse med prosessen for å anonymisere og/eller samle dataene.

c) for å segmentere og analysere posisjonsdata for å gi tilpasset informasjon basert på Dine spesifikke preferanser og atferdsmønstre, behandler Vi følgende personopplysninger:

 • Posisjonsdata

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av Dine personopplysninger for dette formålet er å oppfylle Våre kontraktsforpliktelser med Deg, det vil si for at Vi skal kunne levere Tjenestene (artikkel 6 (1) (b) GDPR).

I tillegg til ovenstående kan Voi behandle Dine personopplysninger (alle kategorier av personopplysninger som beskrevet ovenfor) for å overholde lover og forskrifter eller rettskjennelser (i så fall er det rettslige grunnlaget en rettslig forpliktelse (artikkel 6 (1) (c) GDPR)) eller for å beskytte Vois eller tredjeparters rettigheter, for eksempel å forsvare, utøve eller etablere rettslige krav (i så fall det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse i å beskytte Voi eller tredjeparters rettigheter (artikkel 6 (1) (f) GDPR)).

3. Overføring av personopplysninger

Voi vil overføre personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

 • Leverandører av IT-tjenester. Formålet med disse overføringene er å kunne tilby Deg alle Tjenestens funksjoner. Slike tjenesteytere behandler Dine personopplysninger i egenskap av å være databehandlere på Våre vegne. Vi gir bare personopplysninger innenfor rammene av en legitim behandling, til tjenesteleverandører som har blitt nøye utvalgt og hvor det foreligger en skriftlig avtale. Tjenesteleverandørene vil kun motta personopplysninger som er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver.
 • Markedsføringspartnere. Formålet med disse overføringene er å utføre markedsføringskampanjer, og det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse i å kunne gjennomføre markedsføringskampanjer (artikkel 6 (1) (f) GDPR).
 • Konsernselskaper. Formålet med disse overføringene er intern administrasjon og for å levere Tjenestene Våre til Deg. Det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse i å kunne administrere Vår virksomhet og derved tilby Våre Tjenester (artikkel 6 (1) (f) GDPR).
 • Forsikringsselskaper. Formålet med disse overføringene er å håndtere forsikringskrav og administrere Våre forsikringspoliser. Det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse i å håndtere forsikringskrav og administrere Våre forsikringspoliser fortløpende (artikkel 6 (1) (f) GDPR).
 • Domstoler og motparter. Formålet med disse overføringene er å forsvare, utøve og etablere rettslige krav (eller dersom Vi er underlagt en sak om konkurs). Det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse av å forsvare, utøve og etablere rettslige krav (artikkel 6 (1) (f) GDPR).
 • Tilsyns- og kontrollorganer, inkludert politiet. Formålet med disse overføringene er å bistå tilsyns- og kontrollorganer herunder politiet i den utstrekning Vi er forpliktet til å gjøre det. Det rettslige grunnlaget er å overholde rettslige forpliktelser (artikkel 6 (1) (c) GDPR).
 • Potensielle kjøpere og selgere. Formålet for disse overføringene er å dele informasjon med potensielle kjøpere og selgere i en forretningstransaksjon (f. eks en fusjon eller oppkjøp) som involverer Voi. Det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse i å gjennomføre oppkjøp eller fusjon (artikkel 6 (1) (f) GDPR).

Hvis Voi overfører Dine personopplysninger utenfor EU/EØS, vil dette bare skje etter at det er iverksatt beskyttelsestiltak for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, for eksempel ved inngåelse av EUs standardkontraktsklausuler for overføring av personopplysninger eller ved å sikre at mottakeren av personopplysningene er underlagt Pivco Shield med hensyn til dataoverføringer til USA. Du kan få mer informasjon om personopplysningsbeskyttelsen når den overføres utenfor EØS ved å kontakte Oss.

4. Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger lagres bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som Dine personopplysninger ble innhentet for, men hvis personopplysninger behandles på grunnlag av ditt samtykke eller Vår legitime interesse, vil Din tilbaketrekking av samtykket eller protester mot behandlingen vil stoppe behandlingen, uten å påvirke behandlinger som skjedde før dette og uten å påvirke noen rettslige forpliktelser til å behandle personopplysninger. Personopplysningene som behandles for å inngå, utføre eller administrere en avtale mellom Deg og Voi, behandles så lenge du er en kunde av Voi og har en Voi konto. Hvis kontoen Din avsluttes, vil Vi slette personopplysningene fra kontoen Din, med unntak av personopplysninger som må lagres av Oss på grunn av rettslige krav eller for å ivareta Våre rettslige interesser.

5. Markedsføring

Vi kan sende Deg markedsføring angående Vois Tjenester, samt fra tredjeparter. Markedsføringen kan sendes både via e-post, push-varslinger og i Appen. Hensikten med å sende markedsføring er å informere Deg om Våre Tjenester og relevante tilbud fra tredjeparter. Vi kan også behandle personopplysninger med det formål å evaluere en markedsføringskampanje som kan omfatte at Vi vil overføre noen personopplysninger, hovedsakelig e-postadresser, til de relevante markedsføringskampanje-partnerne.

Det rettslige grunnlaget for å sende markedsføring om Tjenestene Våre og evaluere markedsføringskampanjer er Våre legitime interesser (artikkel 6 (1) (f), GDPR) for å informere Deg om Tjenestene og for å analysere resultatet av Våre markedsføringskampanjer. Vi behandler også personopplysninger for å sende Deg markedsføring fra tredjeparter på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 (1) setning 1 punkt (a) GDPR), som du kan trekke tilbake når som helst.

Du kan alltid velge bort («opt out») Våre markedsføringstiltak, enten direkte i selve markedsføringsmeldingen eller ved å kontakte Oss på info@voiapp.io.

6. Rettigheter og kontakt

Du har visse rettigheter i forbindelse med Vår behandling av Dine personopplysninger. Dine rettigheter er følgende:

 • Rett til innsyn. Du har rett til å motta bekreftelse fra Oss om at Vi behandler Dine personopplysninger, herunder en rett til innsyn i Dine personopplysninger samt motta en elektronisk kopi av Dine personopplysninger.
 • Rett til retting. Du har rett til å be om at uriktige eller utilstrekkelige personopplysninger om Din er oppdatert eller korrigert.
 • Rett til å trekke tilbake samtykket. I den grad behandlingen av Dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.
 • Rett til å protestere. Når Voi bruker interesseavveiing (artikkel 6 (1) (f) GDPR) som rettslig grunnlag for behandlingen, eller hvis behandlingen gjelder direktemarkedsføring, har du rett til å protestere mot behandlingen. I slike tilfeller kan Vi ha rett til å fortsette å behandle Dine personopplysninger hvis Vi kan demonstrere en tvingende berettigede grunner for å fortsette behandlingen.
 • Rett til sletting (“retten til å bli glemt”). Under visse omstendigheter, f. eks. hvis du har protestert mot behandlingen og Vi ikke lenger har tilstrekkelig tungtveiende berettigede grunner til behandlingen, kan du be om at Dine personopplysninger blir slettet. Dette gjelder imidlertid ikke hvis Vi har en rettslig forpliktelse til å behandle personopplysninger eller andre legitime formål for å behandle Dine personopplysninger.
 • Rett til begrensning. Under visse omstendigheter har Du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene Dine begrenses, slik at personopplysningene utelukkende kan lagres av Voi og ikke behandles for noen andre formål.
 • Rett til dataportabilitet. Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke (artikkel 6 (1) (a) GDPR) eller en kontrakt (artikkel 6 (1) (b) GDPR) og personopplysningene er innhentet direkte fra Deg, har du rett til å be om dataportabilitet, og i så fall har du rett til å motta Dine personopplysninger på et vanlig brukt maskinlesbart filformat.

Ta kontakt med Oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor hvis du ønsker å utøve noen av Dine rettigheter nevnt ovenfor. Voi vil normalt svare på Din forespørsel innen en måned.

Du kan kontakte Oss på: info@voiapp.io , eller ved å sende e-post til Voi Technology AB, Professor Birkelands vei 36D, 1081 Oslo.

7. Klageadgang

Hvis du har innsigelser angående Vår behandling av Dine personopplysninger, har du rett til å klage til den relevante datatilsynsmyndigheten i ditt land.

 • I Sverige, vennligst kontakt det svenske datatilsynet (sw. Datainspektionen)
 • I Danmark, vennligst kontakt det danske datatilsynet (da. Datatilsynet)
 • I Norge må du ta kontakt med det norske Datatilsynet.
 • I Finland, vennligst kontakt det finske datatilsynet (Fi. Tietosuojavaltuutettu)

8. Sikkerhet

Teknologien som brukes av Voi har, sammen med denne Personvernerklæringen, som mål å beskytte Dine personopplysninger mot uautorisert tilgang og bruk. Vi kan oppdatere våre sikkerhetstiltak etter hvert som ny teknologi blir tilgjengelig.

9. Endringer i Personvernerklæringen

Voi kan endre denne Personvernerklæringen ved å publisere en ny versjon av denne Personvernerklæringen på Nettsiden og i Voi Appen. Dersom endringer skyldes endringer i Våre behandlingsoperasjoner, vil Vi varsle Deg ved å sende Deg en e-post med informasjon om endringen.

Cookies smaker godt og gir deg en smidig tur på vår hjemmeside. Cookie retningslinjer her.