BEHÖVER DU HJÄLP?
Voi swirl

Välj land

Privacy Policy

 1. Allmänt

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver tillsammans med användarvillkoren (”Avtalet”), som finns tillgängligt på Vois hemsida www.voiscooters.com, beskriver hur Voi Technology AB, org. nr. 559160-2999 (”Voi”, ”Vi”, ”Vår”), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlingar sina kunders (”Du”, ”Dina”) personuppgifter när du använder våra Tjänster.

Om inte annat anges i denna Integritetspolicy ska de definitioner som används häri ha samma betydelse som i Avtalet. Frågor rörande denna Integritetspolicy och Vois behandling av Dina personuppgifter kan skickas till info@voiapp.io eller till Vois dataskyddsombud:

Voi Technology AB

Dataskyddsombud: Mikael Söderberg, e-post: mikael.soderberg@voiapp.io

Besöksadress: Warfvinges väg 34, 112 51 Stockholm, postadress: c/o Box 3147, 103 62 Stockholm

2. Insamling, ändamål och användning av personuppgifter

Voi samlar in personuppgifter som du lämnar ut till oss när du skapar ett konto i Voi-appen eller som genereras när Du använder Voi-appen eller Tjänsterna.

Voi behandlar Dina personuppgifter i enlighet med följande:

a) För att ingå, fullgöra och administrera vår avtalsrelation (inklusive för att hantera betalningar) med Dig behandlar Vi följande personuppgifter:

 • Geografisk data;
 • Kontaktuppgifter (såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer);
 • Enhets-ID; samt
 • Fotografier av skotrar som Du laddar upp i Voi-appen.

Vår lagliga grund för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är att fullgöra våra avtalade skyldigheter med Dig (artikel 6.1(b) GDPR).

b) För ändamålet att genomföra statistiska analyser och analysera data i syfte att utveckla Tjänsterna avseende funktionalitet, säkerhet och processer, samt för att analysera marknader och kunder, behandlar Vi följande personuppgifter:

 • IP-adress;
 • Information rörande Din enhet; samt
 • Information rörande Din användning av Voi-appen och Tjänsterna.

Vår lagliga grund för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är Vårt legitima intresse av att kunna utveckla Tjänsterna och öka för förståelse för Våra marknader och kunder (artikel 6.1(f) GDPR). För det ändamål som beskrivs ovan kommer Vi utföra vår analys på anonymiserad/aggregerad data. Den behandling an personuppgifter som beskrivs ovan sker dock i samband med att personuppgifterna anonymiseras/aggregeras.

c) För ändamålet att segmentera och analysera positionsdata i syfte att tillhandahålla unik information till Dig baserat på Dina särskilda preferenser och beteendemönster, behandlar Vi följande personuppgifter:

 • Positionsdata

Den lagliga grunden för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är att fullgöra Våra avtalade skyldigheter med Dig, dvs. för att Vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna (artikel 6.1(b) GDPR).

Utöver ovanstående kan Voi behandla Dina personuppgifter (samtliga kategorier av personuppgifter som beskrivs ovan) för att fullgöra skyldigheter enligt lagar och förordningar eller domstols- eller myndighetsbeslut (i vilket fall den lagliga grunden för behandlingen är en rättslig skyldighet (artikel 6.1(c) GDPR)) eller för att skydda Vois eller tredje parters rättigheter, t.ex. genom att försvara, göra gällande eller fastställa rättsliga anspråk (i vilket fall den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att skydda Vois eller tredje parters rättigheter (artikel 6.1(f) GDPR)).

3. Överföring av personuppgifter

Voi kommer att överföra Dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • IT-tjänsteleverantörer. Ändamålet med dessa överföringar är att möjliggöra för Oss att erbjuda Dig samtliga delar av Tjänsterna. Sådana tjänsteleverantörer behandlar Dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde under Vårt överinseende och för Vår räkning. Vi kommer endast att tillhandahålla personuppgifter när det är tillåtet, till sådana tjänsteleverantörer som blivit noggrant utvalda och skriftligen instruerade. Tjänsteleverantörerna kommer endast få tillgång till sådana personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
 • Samarbetspartners inom marknadsföring. Ändamålet med dessa överföringar är att genomföra marknadsföringskampanjer och den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna genomföra marknadsföringskampanjer (artikel 6.1(f) GDPR).
 • Koncernbolag. Ändamålet med dessa överföringar är intern administration och för att tillhandahålla Våra Tjänster till Dig. Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna administrera Vår verksamhet och därigenom tillhandahålla Våra Tjänster (artikel 6.1(f) GDPR).
 • Försäkringsbolag. Ändamålet med dessa överföringar är att hantera försäkringsanspråk och administrera Våra försäkringar. Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna hantera försäkringsanspråk och sköta den löpande hanteringen av våra försäkringar (artikel 6.1(f) GDPR).
 • Domstolar och motparter. Ändamålet för dessa överföringar är att försvara, göra gällande och fastställa rättsliga anspråk (eller om vi är föremål för ett konkursmål). Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna försvara, göra gällande och fastställa rättsliga anspråk (artikel 6.1(f) GDPR).
 • Brottsbekämpande myndigheter, inklusive polisen. Ändamålet för dessa överföringar är att bistå brottsbekämpande myndigheter samt polisen i dess utredningar, i den mån Vi är skyldiga att göra detta. Den lagliga grunden är i sådant fall att fullgöra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1(c) GDPR). Vi kan i vissa fall ha ett berättigat intresse av att bistå polisen i dess utredning, även om det inte föreligger en rättslig skyldighet för Oss att göra det. Vid dessa fall kan vi överföra personuppgifter till polisen med stöd av Vårt berättigade intresse att bistå polisen samt polisens (i egenskap av tredje part) berättigade intresse av att bekämpa brott (artikel 6.1(f) GDPR).
 • Potentiella köpare och säljare. Ändamålet för dessa överföringar är att dela information med potentiella köpare och säljare i en företagsöverlåtelse (t.ex. en fusion eller en överlåtelse) som involverar Voi. Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna genomföra en företagsöverlåtelse eller annan transaktion (artikel 6.1(f) GDPR).

Om Voi för över Dina personuppgifter utanför EU/EES kommer detta endast göras efter att skyddsåtgärder har vidtagits för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå, t.ex. genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter eller genom att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna är certifierad under Privacy Shield med avseende på dataöverföringar till USA. Du kan få del av ytterligare information rörande de skyddsåtgärder som vidtas när personuppgifter överförs utanför EU/EES genom att kontakta Oss.

4. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för att fullgöra de ändamål för vilka Dina personuppgifter samlades in, dock att om personuppgifter behandlas med stöd av Ditt samtycke eller Vårt legitima intresse, kommer ett återkallat samtycke eller en invändning innebära att behandlingen upphör utan att det påverkar behandling som genomförts fram tills dess och utan att det påverkar våra rättsliga skyldigheter att behandla personuppgifter. Personuppgifter som behandlas för att ingå, fullgöra och administrera avtalet mellan Dig och Voi, behandlas så länge som du är kund hos Voi och har ett Voi-konto. Om Ditt konto avslutas kommer Vi att radera personuppgifterna från Ditt konto, med undantag för personuppgifter för behöver behandlas av Oss på grund av rättsliga skyldigheter eller för att tillvarata Våra rättsliga intressen.

5. Marknadsföring

Vi kan skicka marknadsföring till Dig avseende Vois Tjänster eller tredje parters tjänster. Marknadsföringen kan skickas både via e-post, push-notifikationer eller i Voi-appen. Ändamålet med marknadsföringen är att informera Dig om Våra Tjänster och relevanta erbjudanden från tredje parter. Vi kan även behandla personuppgifter i syfte att utvärdera marknadsföringskampanjer, vilket även kan innebär att Vi överför personuppgifter, framför allt e-postadresser, till samarbetspartners inom marknadsföring.

Den lagliga grunden för att skicka marknadsförings rörande Våra Tjänster och för att utvärdera marknadsföringskampanjer är Vårt legitima intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att kunna informera Dig om våra Tjänster och analysera resultaten av Våra marknadsföringskampanjer. Vi kan även behandla personuppgifter för att skicka marknadsföring från tredje parter med stöd av Ditt samtycke (artikel 6.1(a) GDPR), vilket du kan återkalla närsomhelst.

Du har alltid rätt att tacka nej till Vår marknadsföring, antingen direkt i det aktuella marknadsföringsutskicket eller genom att kontakta Oss på info@voiapp.io.

6. Rättigheter och kontakt

Du har vissa rättigheter i förhållande till Vår behandling av Dina personuppgifter. Dina rättigheter är följande:

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att få en bekräftelse från Oss att vi behandlar Dina personuppgifter, inklusive rätt till tillgång till Dina personuppgifter samt erhålla en elektronisk kopia av Dina personuppgifter.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära rättelse av inkorrekta eller inaktuella personuppgifter rörande Dig.
 • Rätt att återkalla samtycke. I den utsträckning behandlingen av Dina personuppgifter baseras på Ditt samtycke har du rätt att återkalla Ditt samtycke närsomhelst.
 • Rätt att invända mot behandlingen. När Voi tillämpar legitimt intresse (artikel 6.1(f) GDPR) som laglig grund för behandlingen eller om behandlingen rör direktmarknadsföring, har Du rätt att invända mot behandlingen. Om så är fallet kommer vi ha rätt att fortsätta behandla Dina personuppgifter endast om vi kan påvisa ett avgörande berättigat skäl till fortsatt behandling.
 • Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”). Under vissa omständigheter, t.ex. om du har invänt mot behandlingen och Vi inte har något avgörande berättigat skäl, kan Du begära att Dina personuppgifter raderas. Detta gäller dock inte om vi har en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter eller har andra legitima ändamål till att behandla Dina personuppgifter.
 • Rätt till behandlingsbegränsning. Under vissa omständigheter har Du rätt att begära att behandlingen av Dina personuppgifter begränsas så att personuppgifterna endast får lagras av Voi och inte behandlas för några andra ändamål.
 • Rätt till dataportabilitet. Om behandlingen baseras på Ditt samtycke (artikel 6.1(a) GDPR) eller ett avtal (artikel 6.1(b) GDPR) och personuppgifterna har samlats in direkt från Dig, har Du rätt att begära dataportabilitet, i vilket fall du har rätt att ta del av Dina personuppgifter på ett vanligt förekommande och maskinläsbart format.

Vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan och Du önskar utöva några av Dina rättigheter som nämns ovan. Voi kommer normalt att besvara Din förfrågan inom en månad.

Du kan kontakta oss på: info@voiapp.io, eller genom att skicka post till Voi Technology AB, c/o Box 3147, 103 62 Stockholm.

7. Rätt att lämna klagomål

Om du har några klagomål rörande Vår behandling av Dina personuppgifter har Du rätt att inkomma med klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten i Ditt land.

 • I Sverige, vänligen kontakta Datainspektionen.

8. Säkerhet

Tekniken som Voi använder sig av, tillsammans med denna Integritetspolicy, syftar till att skydda Dina personuppgifter från otillbörlig och obehörig användning. Vi kan uppdatera våra åtgärder i takt med att ny teknologi blir tillgänglig.

9. Ändringar till Integritetspolicyn

Voi kan ändra denna Integritetspolicy genom att publicera en ny version av Integritetspolicyn på hemsidan och i Voi-appen. Om ändringen är en följd av ändringar i Våra behandlingar, kommer Vi meddela Dig om detta genom att skicka ett e-postmeddelande till Dig med information om ändringen.

Kakor smakar bra och ger dig en smooth ride på vår hemsida. Vår cookie policy hittar du här.